W Dz.U. z 15 kwietnia 2019 r. pod poz. 691 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na 2019 r. rozporządzenie określa:

  • sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, MKiDN, informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 Ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: ustawa), tj. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy (chodzi o zakup dodatkowych, brakujących podręczników lub materiałów edukacyjnych do nowożytnego języka obcego), wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
  • tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, w tym kwot refundacji, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 kwietnia 2019 r.