W Dz.U. z 15 kwietnia 2019 r. pod poz. 693 opublikowano Ustawę z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (dalej: nowelizacja).

Z nowelizacji wynika m.in., że KGW mogą mieć siedzibę i działać także na terenach sołectw położonych w granicach administracyjnych miast, a także miast do 5000 mieszkańców, natomiast członkiem KGW może być każda osoba, która ukończyła lat 18. Nie ma już wymogu, aby miejscem zamieszkania takiej osoby była wieś będąca terenem działalności koła. Ponadto, KGW, które wpisano do rejestru, utrzymuje swój status i może kontynuować działalność także po zmianach w podziale terytorialnym kraju, polegających na nadaniu wsi będącej terenem działalności KGW statusu miasta. Dotyczy to także KGW utworzonych przed 30 kwietnia 2019 r., na podstawie przepisów ustawy o KGW (art. 2 nowelizacji).

KGW prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy osiągają przychody wyłącznie m.in. z działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, a także — dodano — z tytułu pomocy finansowej. Ponadto, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw może realizować zadania związane z promowaniem i wspieraniem KGW oraz ich związków, w szczególności w zakresie wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, co wynika z nowego art. 25a ustawy o KGW.

Nowelizacja wprowadza przepisy dotyczące likwidacji KGW, z których wynika, że w razie przejścia KGW w stan likwidacji, likwidatorami tego koła są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień, uchwała ostatniego zebrania członków tego koła nie stanowi inaczej. Jeśli nie ma możliwości wyznaczenia likwidatorów w ten sposób, wyznacza ich sąd właściwy ze względu na siedzibę tego koła. KGW w likwidacji zachowuje swoją dotychczasową nazwę z dodaniem wyrazów: „w likwidacji”.
Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego KGW przed nieuzasadnionym uszczupleniem. W tych granicach likwidator ma prawo kierować działalnością KGW i reprezentowania go na zewnątrz.

Likwidator w szczególności powinien:

  • zawiadomić Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o otwarciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem jego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania;
  • dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności podać do publicznej wiadomości informację o otwarciu likwidacji oraz wezwać wierzycieli do przedstawienia wierzytelności, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
  • po zakończeniu likwidacji zgłosić Prezesowi ARiMR wniosek o wykreślenie KGW z rejestru.

Po zakończeniu likwidacji koła gospodyń wiejskich Prezes ARiMR wykreśla, w drodze decyzji, KGW z rejestru. Po wykreśleniu likwidator odpowiada wobec wierzycieli KGW za wyrządzone im szkody przez niedopełnienie swoich ustawowych obowiązków. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członków ostatniego zarządu KGW wykreślonego z rejestru.

Nowelizacja ustawy o KGW weszła w życie 30 kwietnia 2019 r.