W Dz.U. z 30 kwietnia 2019 r. pod poz. 816 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

Rozporządzenie określa:

  • sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym o zastosowaniu specjalnym dla danego rodzaju czynności, oraz warunki i sposób używania kas rejestrujących, w tym sposób zakończenia używania kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas, szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu kas oraz rodzaje dokumentów składanych w związku z używaniem kas, sposób ich składania oraz wzory tych dokumentów;
  • termin zgłoszenia kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego;
  • warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla prowadzenia ewidencji, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas;
  • terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas.

Rozporządzenie obowiązuje, z pewnym wyjątkiem, od 1 maja 2019 r.