W Dz.U. z 30 kwietnia 2019 r. pod poz. 820 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Z rozporządzenia wynika, że odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

  • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT);
  • posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika. Odliczenia dokonuje się w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

W przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT (tj. w razie dokonywania wyłącznie czynności zwolnionych od VAT lub w przypadku podatników podmiotowo zwolnionych od VAT), zwrot kwoty wydanej na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Do:

  • odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz
  • zwrotu przez podatnika odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas, o których mowa w pkt 1

– stosuje się Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 163).

Rozporządzenie obowiązuje od 1 maja 2019 r.