W Dz.U. z 16 kwietnia 2019 r. pod poz. 704 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów.

Rozporządzenie określa:

 • szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów MKiDN studentom uczelni artystycznych wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi;
 • rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania;
 • maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów;
 • maksymalną wysokość stypendium;
 • wzór wniosku o przyznanie stypendium.

Rozporządzenie wprowadza trzy kategorie znaczących osiągnięć studenta:

 1. artystyczne, m.in.:
  • wykonanie partii solowej w utworze na koncercie z towarzyszeniem orkiestry kameralnej lub symfonicznej, solowego recitalu instrumentalnego, wokalnego lub z dziedziny rytmiki lub tańca, koncertu kameralnego;
  • autorstwo utworu muzycznego lub innej formy muzycznej na dużą, a także na mniejszą obsadę, autorstwo utworu muzycznego wydanego drukiem;
  • reżyserię, dramaturgię, reżyserię dźwięku, reżyserię światła, montaż, autorstwo scenariusza, zdjęć, scenografii, kostiumów, choreografii, kierownictwo produkcji dzieła filmowego, telewizyjnego, teatralnego, innej formy audiowizualnej lub słuchowiska, zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, telewizyjnym, radiowym lub w repertuarze teatru będącego państwową lub samorządową instytucją kultury;
  • rolę pierwszoplanową lub drugoplanową w dziele filmowym, telewizyjnym, teatralnym;
  • autorstwo różnego rodzaju dzieł (plastycznych, fotograficznych, multimedialnych itd.) oraz indywidualną wystawę takich dzieł, uzyskanie nagrody indywidualnej lub wyróżnienia, a także
  • wygłoszenie referatu na konferencji o co najmniej krajowym zasięgu;
 2. naukowe, m.in.:
  • autorstwo lub współautorstwo odpowiednio opublikowanej monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej;
  • znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie;
  • autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu, w której uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu uczelni;
  • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie naukowym o zasięgu międzynarodowym i o wysokim prestiżu;
 3. sportowe, m.in. za zajęcie odpowiednich miejsc w:
  • sportach olimpijskich lub paraolimpijskich,
  • rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe.

Rektor uczelni artystycznej występuje do ministra z wnioskiem o przyznanie stypendium, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, do 15 października. Liczba wniosków nie może przekraczać 0,5% ogólnej liczby studentów danej uczelni. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Na rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendium MKiDN ma czas do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku, w którym je złożono. MKiDN przyznaje nie więcej niż 90 stypendiów, a maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 17 000 zł. Stypendium wypłaca studentowi uczelnia artystyczna, której wnioskodawca jest rektorem, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra.

Wypłaty dokonuje jednorazowo — na wskazany przez studenta rachunek bankowy albo w gotówce, w ciągu 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 maja 2019 r.