W Dz.U. z 19 kwietnia 2019 r. pod poz. 730 opublikowano Ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).

Ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do RODO, które obowiązuje od ubiegłego roku.

Nowelizacja, określana ustawą sektorową, wprowadza zmiany w 162 polskich aktach prawnych, w tym istotnych dla instytucji kultury, czyli m.in. w ustawach z:

 • 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;
 • 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
 • 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 • 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa;
 • 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina;
 • 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych;
 • 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
 • 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Ustawa, poza nielicznymi wyjątkami, obowiązuje od 4 maja 2019 r.