W Dz.U. z 25 kwietnia 2019 r. pod poz. 748 opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które musi posiadać cudzoziemiec wykonujący świadczenia jako wolontariusz na terytorium Polski.

Z rozporządzenia wynika, że minimalna wysokość środków finansowych, które musi posiadać cudzoziemiec wykonujący świadczenia jako wolontariusz na terytorium Polski na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, wynosi:

  • 200 zł, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Polską;
  • 500 zł, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa członkowskiego UE niesąsiadującego z Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej;
  • 2500 zł, jeżeli cudzoziemiec przybył z innego państwa niż określone wyżej.

Natomiast cudzoziemiec, który przybył na terytorium Polski lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi dodatkowo posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej tych członków rodziny. Minimalna ilość środków na członka rodziny wynosi odpowiednio: 200 zł, 500 zł oraz 2500 zł.

Minimalną ilość środków wskazaną wyżej można wyrazić w równowartości w walucie obcej. W takiej sytuacji do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Dokumentami potwierdzającymi możliwość uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej mogą być czeki podróżne oraz zaświadczenia: o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, a także o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub w SKOK mających siedzibę w Polsce. Zaświadczenia te wystawia się nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Dokumentami mogącymi potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca na terytorium Polski jest też umowa, a także zaświadczenie wydane przez jednostkę organizacyjną, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz, o pokryciu tych kosztów w ramach programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności.

Rozporządzenie obowiązuje od 27 kwietnia 2019 r.