W Dz.U. z 27 maja 2019 r. pod poz. 986 opublikowano Ustawę z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z nowelizacji wynika m.in., że:

  • pomoc udzielana przez powiatowy urząd pracy w ramach indywidualnego planu działania jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości bezrobotnego lub poszukującego pracy, z uwzględnieniem jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej;
  • powiatowy urząd pracy w okresie realizacji indywidualnego planu działania kontaktuje się z bezrobotnym lub poszukującym pracy co najmniej raz na 60 dni w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w indywidualnym planie działania; kontakt ten można realizować w formie spotkania, rozmowy telefonicznej lub wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.

Indywidualne plany działania, których realizacja rozpoczęła się przed 14 czerwca 2019 r. i nadal trwa, można zmodyfikować w zakresie zaplanowanych do realizacji poszczególnych działań i terminów ich realizacji oraz terminu i warunków zakończenia realizacji indywidualnych planów działania w celu uwzględnienia form pomocy, które nie były możliwe do zastosowania ze względu na profil pomocy ustalony dla bezrobotnego przed wejściem w życie zmian.

Ustawa obowiązuje od 14 czerwca 2019 r.