W Dz.U. z 29 maja 2019 r. pod poz. 997 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 23 maja 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania przez MKiDN nagród dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku;
  • rodzaje osiągnięć, za które można przyznać nagrody, i sposób ich dokumentowania;
  • maksymalną liczbę przyznawanych nagród;
  • maksymalną wysokość nagrody;
  • wzór wniosku o przyznanie nagrody.

W 2019 r. wnioski o przyznanie przez MKiDN nagród dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku składało się do 30 czerwca.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 maja 2019 r.