W Dz.U. z 29 maja 2019 r. opublikowano Rozporządzenia Prezydenta RP z 27 maja 2019 r. w sprawie:

  • szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego (poz. 1003);
  • sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym (poz. 1004).

Wcześniej, bo w Dz.U. z 17 maja 2019 r. pod poz. 934 opublikowano Ustawę z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzono przede wszystkim w Ustawie z 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Nowelizacja dotyczy m.in. formy, a także składania dokumentów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zawiera ona także delegację dla Prezydenta RP do wydania rozporządzeń określających szczegółowy sposób oraz szczegółowe warunki przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu przez dany organ oraz MSZ przekazującego skargę wniesioną za pośrednictwem konsula.

Wszystkie wymienione akty prawne obowiązują od 31 maja 2019 r.