W Dz.U. z 31 maja 2019 r. pod poz. 1018 opublikowano Ustawę z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS) prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

 • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykaz będzie też zawierał dane dotyczące statusu podmiotu, w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT, a także zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona.

W wykazie znajdą się też:

 • podstawa prawna odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w SKOK, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą — wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 96b ust. 2 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), wykaz prowadzony przez Szefa KAS będzie udostępniany w BIP Ministerstwa Finansów w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu będą udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem niektórych danych, jak nazwa lub imię i nazwisko, numery identyfikacyjne, status dla potrzeb VAT (o których mowa w art. 96b ust. 3 pkt 1–3 ustawy o VAT), które będą udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.

Szef KAS wykreśli podmiot z wykazu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślił podmiot z rejestru jako podatnika VAT.

Zgodnie z dodanymi do art. 96b ustawy o VAT przepisami ust. 8–12:

 • wykaz będzie aktualizowany w dni robocze, raz na dobę;
 • dostęp do wykazu będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG;
 • Szef KAS, z urzędu lub na wniosek, usuwa lub prostuje dane inne niż dane osobowe zawarte w wykazie niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 • podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do Szefa KAS wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych innych niż dane osobowe niezgodnych ze stanem rzeczywistym wraz z uzasadnieniem;
 • Szef KAS odmawia, w drodze decyzji, usunięcia lub sprostowania danych innych niż dane osobowe zawartych w wykazie wskazanych we wniosku podmiotu, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym.

Zmiany wprowadzono także do ustaw o podatku dochodowym m.in. w zakresie momentu ustalania przychodu, a także zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do płatności dokonanej przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT — w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Ponadto zmiany wprowadzono też w ustawach z:

 • 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dotyczą m.in. ujawniania rachunków bankowych w ramach informacji uzupełniających);
 • 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, w której m.in. wprowadzono zasadę, że podatnik VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą lub usługodawcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za nie, potwierdzona fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie z art. 96b ustawy o VAT i złożył zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu (art. 117ba i 117bb Ordynacji podatkowej).

Ustawa wejdzie w życie (poza wyjątkami) 1 września 2019 r.