W Dz.U. z 4 czerwca 2019 r. pod poz. 1033 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

W Rozporządzeniu MKiDN z 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uchylono § 3, zgodnie z którym:

  • w zależności od warunków pracy szkoły zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być realizowane przez pięć albo sześć dni w tygodniu;
  • decyzję o organizacji tygodnia pracy podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej;
  • dyrektor szkoły, przed rozpoczęciem ferii letnich, powiadamia organ prowadzący szkołę, uczniów oraz ich rodziców o przyjętej organizacji tygodnia pracy;
  • w szkołach, w których obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy, w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły mogą organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy artystyczne i inne służące upowszechnianiu kultury.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2019 r.