W Dz.U. z 12 czerwca 2019 r. pod poz. 1087 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Z rozporządzenia wynika m.in., że specjalistyczna jednostka nadzoru, czyli Centrum Edukacji Artystycznej (CEA), przeprowadza badanie jakości kształcenia artystycznego dla uczniów szkół artystycznych w formach:

  • przesłuchania muzycznego — dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej: I stopnia i szkoły muzycznej I stopnia oraz II stopnia i szkoły muzycznej II stopnia, z wyjątkiem uczniów specjalności lutnictwo;
  • przeglądu plastycznego — dla uczniów liceum sztuk plastycznych, z wyjątkiem uczniów specjalizacji lutnictwo artystyczne;
  • przeglądu baletowego — dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej i szkoły sztuki tańca;
  • przeglądu odpowiednio prac dyplomowych, recitali dyplomowych lub pokazów dyplomowych — dla uczniów: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i szkoły muzycznej II stopnia, kształcących się w specjalności lutnictwo, liceum sztuk plastycznych, kształcących się w specjalizacji lutnictwo artystyczne, szkoły sztuki cyrkowej, szkoły policealnej muzycznej i szkoły policealnej plastycznej;
  • testu w zakresie przedmiotów teoretycznych dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i szkoły muzycznej II stopnia (badanie jakości kształcenia artystycznego w formie testu CEA może przeprowadzić także w szkole artystycznej innego typu, z wyjątkiem szkoły policealnej).

Badanie jakości kształcenia artystycznego jest przeprowadzane w danej formie jednoetapowo na obszarze całego kraju w danym roku szkolnym.

Rozporządzenie obowiązuje od 13 czerwca 2019 r.