Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz.U. z 10 czerwca 2019 r. poz. 1073);
 • o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 11 czerwca 2019 r. poz. 1077);
 • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 11 czerwca 2019 r. poz. 1079);
 • o fundacji — Zakłady Kórnickie (Dz.U. z 12 czerwca 2019 r. poz. 1082);
 • o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 12 czerwca 2019 r. poz. 1083);
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 14 czerwca 2019 r. poz. 1111);
 • o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 14 czerwca 2019 r. poz. 1115);
 • o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 14 czerwca 2019 r. poz. 1116);
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 17 czerwca 2019 r. poz. 1120);
 • o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 17 czerwca 2019 r. poz. 1124);
 • o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz.U. z 18 czerwca 2019 r. poz. 1130);
 • o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2019″ (Dz.U. z 18 czerwca 2019 r. poz. 1137);
 • Kodeks cywilny (Dz.U. z 19 czerwca 2019 r. poz. 1145);
 • Prawo oświatowe (Dz.U. z 19 czerwca 2019 r. poz. 1148);
 • o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 24 czerwca 2019 r. poz. 1158);
 • o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 25 czerwca 2019 r. poz. 1167);
 • Prawo celne (Dz.U. z 25 czerwca 2019 r. poz. 1169);
 • o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 25 czerwca 2019 r. poz. 1170);
 • o Radzie Ministrów (Dz.U. z 25 czerwca 2019 r. poz. 1171);
 • o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 25 czerwca 2019 r. poz. 1172);
 • o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 25 czerwca 2019 r. poz. 1175);
 • o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 26 czerwca 2019 r. poz. 1182);
 • o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 26 czerwca 2019 r. poz. 1183);
 • Prawo budowlane (Dz.U. z 26 czerwca 2019 r. poz. 1186);
 • o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 28 czerwca 2019 r. poz. 1205);
 • o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2 lipca 2019 r. poz. 1222);
 • o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 3 lipca 2019 r. poz. 1231);
 • o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 4 lipca 2019 r. poz. 1239);
 • o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 5 lipca 2019 r. poz. 1251);
 • o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 5 lipca 2019 r. poz. 1252);
 • o podatku rolnym (Dz.U. z 8 lipca 2019 r. poz. 1256);
 • o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 9 lipca 2019 r. poz. 1265);
 • o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 11 lipca 2019 r. poz. 1282).

W Dz.U. z 1 lipca 2019 r. pod poz. 1218 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.