W Dz.U. z 12 czerwca 2019 r. pod poz. 1090 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych.

Za każdą stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanych na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej oraz stwierdzenie prawomocności pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 10 zł. Natomiast za kopie i wydruki z akt sprawy administracyjnej pobiera się opłatę w wysokości 2 zł za każdą kopię lub wydruk.

Opłatę kancelaryjną pobiera się też za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego: 0,50 zł za stronę wydruku czarnobiałego w formacie A4 oraz 1 zł za wydruk kolorowy.

Opłata kancelaryjna za większe formaty stanowi wielokrotność opłaty za format A4, czyli:

  • A3 — dwukrotność;
  • A2 — czterokrotność;
  • A1 — ośmiokrotność;
  • A0 — szesnastokrotność.

Opłata za większe formaty wynosi 60 zł/m2.

W przypadku dokumentu, jego kopii lub wydruku, z których trzeba usunąć dane stanowiące tajemnicę prawnie chronioną, opłatę kancelaryjną pobiera się w wysokości:

  • 15 zł za stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanych na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej oraz stwierdzenie prawomocności;
  • 3 zł za stronę kopii i wydruki z akt sprawy administracyjnej;
  • przewidzianej dla dokumentów elektronicznych, powiększoną o 50%.

Każdą rozpoczętą stronę traktuje się jako całą. Jeżeli zaś dokument jest w języku obcym albo zawiera tabelę, opłatę pobiera się w podwójnej wysokości.

Za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia opłatę kancelaryjną pobiera się w wysokości 100 zł.

Rozporządzenie obowiązuje od 13 czerwca 2019 r.