W Dz.U. z 14 czerwca 2019 r. pod poz. 1102 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Wzór takiej deklaracji stanowi załącznik do rozporządzenia.

Wykazuje się w niej dane dotyczące uczestnika PPK, dane podmiotu zatrudniającego oraz oświadczenie uczestnika o posiadaniu wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 czerwca 2019 r.