W Dz.U. z 10 czerwca 2019 r. pod poz. 1071 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MRPiPS) z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Nowy wzór protokołu określono w załączniku do rozporządzenia, natomiast formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzone według dotychczasowego wzoru, można stosować do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 r.

Tym samym utraciło moc Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. poz. 2298).

Rozporządzenie obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.