W Dz.U. z 28 czerwca 2019 r. pod poz. 1197 opublikowano Rozporządzenie MRPiPS z 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (dalej: nowelizacja).

W załączniku do Rozporządzenia MRPiPS z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1289) usunięto dane dotyczące imion rodziców pracownika.

Z nowelizacji rozporządzenia wynika, że w przypadku świadectw pracy sporządzonych w okresie od 4 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r., zawierających informację o imionach rodziców pracownika, można było złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika.

Wniosek taki mógł złożyć:

  • pracownik albo
  • osoba upoważniona przez pracownika, albo
  • małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób, inna osoba będąca spadkobiercą pracownika — w razie śmierci pracownika w tym okresie.

Wniosek można było złożyć się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji (czyli do 29 lipca 2019 r.). Nowe świadectwo pracy wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego świadectwa pracy w tym terminie nie jest możliwe, w terminie 7 dni od dnia upływu tego terminu nowe świadectwo pracy przesyła się pracownikowi albo innej, wymienionej wyżej osobie określonej, za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza się je w inny sposób. Najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy usuwa się z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy.

Nowelizacja obowiązuje od 29 czerwca 2019 r.