Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 12 lipca 2019 r. poz. 1291);
 • Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 12 lipca 2019 r. poz. 1292);
 • o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 12 lipca 2019 r. poz. 1295);
 • o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 12 lipca 2019 r. poz. 1302);
 • o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 15 lipca 2019 r. poz. 1314);
 • o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 16 lipca 2019 r. poz. 1317);
 • o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 17 lipca 2019 r. poz. 1326);
 • o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 18 lipca 2019 r. poz. 1347);
 • o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz.U. z 19 lipca 2019 r. poz. 1348);
 • o instytutach badawczych (Dz.U. z 19 lipca 2019 r. poz. 1350);
 • o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 19 lipca 2019 r. poz. 1352);
 • o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 19 lipca 2019 r. poz. 1353);
 • o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 24 lipca 2019 r. poz. 1372);
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 24 lipca 2019 r. poz. 1373);
 • o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 25 lipca 2019 r. poz. 1384);
 • o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 25 lipca 2019 r. poz. 1387);
 • o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 25 lipca 2019 r. poz. 1390);
 • o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 26 lipca 2019 r. poz. 1392);
 • Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 29 lipca 2019 r. poz. 1396);
 • o ewidencji ludności (Dz.U. z 29 lipca 2019 r. poz. 1397);
 • o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 29 lipca 2019 r. poz. 1398);
 • o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 29 lipca 2019 r. poz. 1402);
 • o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 30 lipca 2019 r. poz. 1412);
 • o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 30 lipca 2019 r. poz. 1421);
 • o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 31 lipca 2019 r. poz. 1429);
 • o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 31 lipca 2019 r. poz. 1433);
 • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 1 sierpnia 2019 r. poz. 1437);
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1 sierpnia 2019 r. poz. 1438);
 • o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 1 sierpnia 2019 r. poz. 1440);
 • o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 1 sierpnia 2019 r. poz. 1443);
 • o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2 sierpnia 2019 r. poz. 1444);
 • o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2 sierpnia 2019 r. poz. 1445);
 • o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2 sierpnia 2019 r. poz. 1446);
 • o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2 sierpnia 2019 r. poz. 1447);
 • o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz.U. z 2 sierpnia 2019 r. poz. 1454);
 • o rencie socjalnej (Dz.U. z 2 sierpnia 2019 r. poz. 1455);
 • Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 5 sierpnia 2019 r. poz. 1460);
 • o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 5 sierpnia 2019 r. poz. 1461);
 • o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 5 sierpnia 2019 r. poz. 1464);
 • o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 5 sierpnia 2019 r. poz. 1465);
 • o sporcie (Dz.U. z 6 sierpnia 2019 r. poz. 1468);
 • o repatriacji (Dz.U. z 6 sierpnia 2019 r. poz. 1472);
 • o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 6 sierpnia 2019 r. poz. 1473);
 • o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 6 sierpnia 2019 r. poz. 1474);
 • o bibliotekach (Dz.U. z 7 sierpnia 2019 r. poz. 1479);
 • o języku polskim (Dz.U. z 7 sierpnia 2019 r. poz. 1480);
 • o systemie oświaty (Dz.U. z 8 sierpnia 2019 r. poz. 1481);
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 8 sierpnia 2019 r. poz. 1482);
 • o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 9 sierpnia 2019 r. poz. 1499);
 • o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 9 sierpnia 2019 r. poz. 1500);
 • o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 9 sierpnia 2019 r. poz. 1505).

Opublikowano też Obwieszczenie Ministra Finansów z 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 26 lipca 2019 r. poz. 1393).