W Dz.U. z 25 lipca 2019 r. pod poz. 1380 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

W nowym wzorze formularza zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, w wersji ZAW-K(4), zrezygnowano ze wskazywania poczty, pozostawiając identyfikację za pomocą kodu pocztowego. Poza tym, poz. 17 starego wzoru zawierała podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie wydano w formie dokumentu elektronicznego — kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP. Natomiast poz. 16 nowego wzoru zawiera podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, zaś w pkt. 2 objaśnień podano, że zawiadomienie wydane w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Rozporządzenie obowiązuje od 26 lipca 2019 r.

Natomiast w Dz.U. z 30 lipca 2019 r. pod poz. 1414 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lipca 2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

W nowym wzorze imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, w formularzu w wersji KON-W(6), zrezygnowano ze wskazywania poczty, pozostawiając identyfikację za pomocą kodu pocztowego.

Rozporządzenie obowiązuje od 31 lipca 2019 r.