W Dz.U. z 2 września 2019 r. pod poz. 1674 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

Rozporządzenie określa zasady:

  • oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów — chodzi m.in. o wymagania edukacyjne, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a także z innych zajęć, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania, roczne, a w szkole policealnej — semestralne, oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w klasach, których zakres nauczania odpowiada klasom I–III szkoły podstawowej, egzamin promocyjny, egzamin końcowy, a także m.in. poprawkowy, otrzymywanie promocji przez uczniów;
  • przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

Rozporządzenie obowiązuje od 3 września 2019 r.