W Dz.U. z 27 sierpnia 2019 r. pod poz. 1624 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych.

Rozporządzenie określa m.in. kwestie dotyczące:

  • nazwy publicznych szkół oraz placówek artystycznych;
  • nadawania lub zmiany imienia szkoły oraz placówki artystycznej;
  • tworzenia sekcji, zespołów przedmiotowych lub problemowo-zadaniowych, w których skład wchodzą nauczyciele;
  • stanowiska wicedyrektora (zasadniczo tworzy się je w szkole realizującej kształcenie ogólne lub w której realizuje się tygodniowo co najmniej 400 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych);
  • realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych (np. ogólnokształcące są realizowane w systemie lekcyjno-klasowym w oddziale, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej, natomiast artystyczne — w formie indywidualnej lub grupowej, w tym w systemie lekcyjno-klasowym w oddziale lub grupie oddziałowej);
  • liczby uczniów i czasu trwania godziny lekcyjnej;
  • internatów;
  • arkuszy organizacji szkoły oraz placówki;
  • zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2019 r.