W Dz.U. z 28 sierpnia 2019 r. pod poz. 1637 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (dalej: rozporządzenie).

Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa artystycznego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia MKiDN z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 717):

  • plastyk (symbol cyfrowy 343204);
  • aktor cyrkowy (symbol cyfrowy 343502);
  • aktor scen muzycznych (symbol cyfrowy 343601);
  • muzyk (symbol cyfrowy 343602);
  • tancerz (symbol cyfrowy 343701).

Efekty kształcenia wspólne dla tych zawodów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, a podstawy programowe dla poszczególnych zawodów określają załączniki nr 2-6 do rozporządzenia.

Począwszy od roku szkolnego 2019/2020, efekty kształcenia wspólne dla zawodów określone w załączniku nr 1 oraz podstawy programowe określone w załącznikach nr 2-6 stosuje się we wszystkich klasach (semestrach) publicznych szkół artystycznych.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2019 r.