W Dz.U. z 28 sierpnia 2019 r. pod poz. 1638 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej: rozporządzenie w sprawie FRKF).

Rozporządzenie reguluje trzy grupy zagadnień:

 1. szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania ze środków FRKF na realizację zadań z zakresu:
  • przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych, n rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
  • rozwoju turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa,
  • aktywności fizycznej określonych w przepisach o zdrowiu publicznym;
 2. tryb składania wniosków o dofinansowanie ze środków FRKF;
 3. tryb przekazywania środków z FRKF.

Z rozporządzenia w sprawie FRKF wynika m.in., że:

 • dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków FRKF może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych tego zadania;
 • w celu dofinansowania realizacji zadań z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej ze środków FRKF minister sportu ogłasza programy z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej;
 • w celu dofinansowania realizacji zadań z zakresu rozwoju turystyki społecznej ze środków FRKF minister sportu ogłasza programy infrastrukturalne lub społeczne;
 • wniosek o dofinansowanie realizacji tych zadań, zaakceptowany przez ministra sportu, stanowi podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie z wnioskodawcą.

Do postępowań o dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych, a także rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej ze środków FRKF, wszczętych i niezakończonych przed 14 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. Podobnie do umów o dofinansowanie realizacji tych zadań ze środków FRKF zawartych przed 14 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie obowiązuje od 14 września 2019 r.