W Dz.U. z 21 sierpnia 2019 r. pod poz. 1570 opublikowano Ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na dwuletnią kadencję powołano do życia Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, która jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
  • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w RP;
  • tworzenie forum dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami społecznymi a organami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
  • wspieranie działalności instytucji dialogu obywatelskiego działających na rzecz młodego pokolenia, w tym dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin.

Termin wyrażenia opinii przez Radę wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów aktów prawnych lub programów rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Nieprzedstawienie opinii w tym czasie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Rada składa się z minimum 20 i nie więcej niż 35 członków, w tym z przedstawiciela: Prezydenta RP, Rzecznika Praw Dziecka, Premiera, ministrów: edukacji, szkolnictwa wyższego oraz sportu, Przewodniczącego Komitetu, Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego.

Powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem pierwszej kadencji nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli do 5 marca 2020 r.

Ustawa obowiązuje od 5 września 2019 r.