W Dz.U. z 9 września 2019 r. pod poz. 1721 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Z § 9 ust. 1 zmienianego rozporządzenia MKiDN wynika, że wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych zawiera:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  • wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich — współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną;
  • uzasadnienie wniosku.

Nowością jest to, że wykreślono wymóg wskazania numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.

Rozporządzenie obowiązuje od 24 września 2019 r.