W Dz.U. z 4 października 2019 r. pod poz. 1886 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono w Rozporządzeniu MKiDN z 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

Nowelizacja wprowadza, oprócz karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego, także kartę ewidencyjną zabytku archeologicznego podwodnego śródlądowego oraz kartę ewidencyjną zabytku archeologicznego podwodnego morskiego.

Wzory tych kart określono w załącznikach do nowelizacji.

Przepisy rozporządzenia w brzmieniu nadanym nowelizacją, stosuje się do zdarzeń, które następują po 19 października 2019 r. Dotychczas wykonane karty ewidencyjne zabytku stają się kartami ewidencyjnymi zabytku w rozumieniu nowelizacji. Podobnie dotychczas wykonane karty adresowe zabytku nieruchomego.

Nowelizacja obowiązuje od 19 października 2019 r.