W Dz.U. z 9 października 2019 r. pod poz. 1913 opublikowano Konwencję Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawioną), sporządzoną w Rotterdamie 30 stycznia 2017 r.

Konwencja określa m.in.:

  • zasady dotyczące koprodukcji filmowej (m.in. równoważność z filmami krajowymi, warunki uzyskania statusu koprodukcji, proporcje wkładów koproducentów i ich prawa do utworu kinematograficznego, koprodukcja finansowa, ogólna równowaga itd.);
  • skutki konwencji.

Konwencja obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.