W Dz.U. z 26 września 2019 r. pod poz. 1775 opublikowano Ustawę z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Ustawa określa zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa GUS narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników.

Narodowy spis powszechny będzie przeprowadzony na terytorium RP od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., według stanu na godzinę 24:00 z dnia 31 marca 2021 r.

Narodowym spisem powszechnym będą objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Ustawa reguluje następujące zagadnienia:

 • organizacja prac spisowych;
 • spisy próbne — pierwszy spis próbny przeprowadza się od 1 do 31 października 2019 r., według stanu na 30 września 2019 r., godzinę 24:00 (wybrano do niego dwie gminy); drugi spis próbny przeprowadza się od 1 do 30 kwietnia 2020 r., według stanu na 31 marca 2020 r., godzinę 24:00 (wybrano do niego 16 gmin);
 • obowiązki podmiotów biorących udział w pracach spisowych;
 • bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych;
 • organizacja aparatu spisowego;
 • działania popularyzujące spis powszechny.

Przygotowanie i przeprowadzenie prac spisowych zapewnia Centralne Biuro Spisowe, o którym mowa w ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Do wykonywania prac spisowych:

 • wojewódzki komisarz spisowy tworzy wojewódzkie biuro spisowe,
 • gminny komisarz spisowy tworzy gminne biuro spisowe

– w drodze zarządzenia, określając skład i organizację pracy danego biura spisowego, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych. Przepisy te obowiązują od 19 września 2019 r.

Natomiast pozostałe przepisy ustawy obowiązują od 26 września 2019 r.