W Dz.U. z 12 września 2019 r. pod poz. 1743 opublikowano Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 10 września 2019 r. w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Rozporządzenie określa:

  • tryb powoływania członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem;
  • organizację i tryb działania Rady;
  • zasady uczestnictwa w pracach Rady przedstawicieli organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niereprezentowanych w Radzie.

Rozporządzenie obowiązuje od 13 września 2019 r.