W Dz.U. z 13 września 2019 r. pod poz. 1751 opublikowano Ustawę z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), a dotyczą one m.in. wiążącej informacji stawkowej (WIS). W dziale VIII ustawy o VAT, po rozdziale 1 dodano rozdział 1a dotyczący właśnie WIS.

Z art. 42a i n. ustawy o VAT wynika m.in., że WIS to decyzja wydawana na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług, która zawiera:

 • opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;
 • klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU niezbędną do: określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi, stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie — w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4 ustawy o VAT (wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku);
 • stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Wniosek o wydanie WIS zawiera dane wymienione w art. 42b ustawy o VAT i podlega opłacie w wysokości 40 zł. Przedmiotem tego wniosku mogą być:

 • towar albo usługa, albo
 • towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Co ważne, WIS:

 • wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku;
 • wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towarów albo usług będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami (wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna);
 • zostanie zmieniona albo uchylona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu, jeżeli stwierdzi on jej nieprawidłowość, w tym w wyniku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 240 § 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa);
 • zostanie zmieniona z urzędu przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w przypadku gdy WIS nie będzie zgodna z przepisami prawa w wyniku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 42h ust. 3 ustawy o VAT.

Co ważne, w zakresie objętym WIS nie wydaje się już interpretacji indywidualnych (art. 14b § 1a Ordynacji podatkowej).

Warto wspomnieć, że w art. 8 ust. 1 i 2 nowelizacji wskazano wysokości niektórych stawek VAT i okresy ich obowiązywania, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 5%, a także stawkę 8% — w odniesieniu m.in. do niektórych książek, gazet, obrazków i pozostałych wyrobów przemysłu poligraficznego, drukowanych; manuskryptów, maszynopisów i planów (CN ex 49), a także do dostarczania drogą elektroniczną niektórych publikacji, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.

W przypadku WIS wydanej przed 1 kwietnia 2020 r., w odniesieniu do tych towarów i usług (tj. wymienionych w art. 8 ust. 1 i 2 nowelizacji towarów i usług podlegających opodatkowaniu stawką VAT 5% i 8% w podanym tam terminie), WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów składających wniosek o wydanie WIS, dla których została wydana, w odniesieniu do (art. 8 ust. 3 nowelizacji):

 • towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;
 • usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;
 • towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

Ustawa w większości obowiązuje od 1 listopada 2019 r.

Więcej informacji o Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) w artykule „Matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa już obowiązują”.