W Dz.U. z 24 października 2019 r. pod poz. 2019 opublikowano Ustawę z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Nowa ustawa reguluje zamówienia publiczne oraz konkursy, w tym określa:

  • podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy;
  • zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy;
  • zasady udzielania zamówień;
  • etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
  • tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień;
  • wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
  • organy właściwe w sprawach zamówień;
  • środki ochrony prawnej;
  • pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
  • kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne.

Nowa ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.