W Dz.U. z 17 października 2019 r. pod poz. 1978 opublikowano Ustawę z 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zmienia ona m.in. Ustawę z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 27a updop, zeznanie CIT-8 w postaci papierowej mogą składać podatnicy, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 updop oraz nie mają obowiązku sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 oraz IFT-1/IFT-1R.

Przepis art. 27a updop w nowym brzmieniu stosuje się do zeznań składanych od 25 października 2019 r.