W Dz.U. z 28 października 2019 r. pod poz. 2059 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Po zmianach — przedłużono do 31 grudnia 2019 r. (wcześniej — do 31 października 2019 r.) termin:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, czyli CIT-8;
  • wpłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Przedłużenie terminu złożenia CIT-8 stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed 1 września 2019 r. (wcześniej przed 1 lipca 2019 r.).

Rozporządzenie obowiązuje od 29 października 2019 r.