W Dz.U. z 16 października 2019 r. pod poz. 1972 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Zmieniono treść formularza Z-KW Statystyczna karta wypadku.

Rozporządzenie obowiązuje od 17 października 2019 r.