W Dz.U. z 31 października 2019 r. pod poz. 2109 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Wniosek ten składa się na formularzu WIS-W(1).

Rozporządzenie obowiązuje od 1 listopada 2019 r.