W Dz.U. z 6 grudnia 2019 r. pod poz. 2366 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.

W rozporządzeniu określono Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 stanowiący załącznik do rozporządzenia. Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych bieżących w 2020 r. i danych za 2020 r. oraz wskazanych w konkretnych badaniach danych za lata poprzednie.

Rozporządzenie obowiązuje od 21 grudnia 2019 r.