W Dz.U. z 23 grudnia 2019 r. pod poz. 2484 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich).

Rozporządzenie określa zakres i sposób:

  • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;
  • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia ich do najbliższej jednostki Policji;
  • sprawdzenia prewencyjnego osób doprowadzanych w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób albo mienie, a także w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia;
  • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
  • zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w Ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji

– przez strażników gminnych (miejskich).

Rozporządzenie obowiązuje od 24 grudnia 2019 r.