W Dz.U. z 19 grudnia 2019 r. pod poz. 2453 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Przy czym, do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2477), w którym określono ten kurs na 4,3117.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.