Opublikowano nowe rozporządzenia dotyczące kluczowych kwestii związanych z zasadami gospodarowania odpadami.

W Dz.U. z 17 grudnia 2019 r. pod poz. 2414 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Baza funkcjonuje pod skrótem BDO, a rozporządzenie określa adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO: www.bdo.mos.gov.pl.

Załącznik do rozporządzenia określa zaś zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników, o których mowa w art. 83 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej: ustawa o odpadach).

Chodzi o wymienionych tam ministrów, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, starostów, marszałków województwa, wojewodów, Prezesa GUS, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także o wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Głównego Geodetę Kraju, organy Inspekcji Ochrony Środowiska, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy nadzoru górniczego.

W Dz.U. z 30 grudnia 2019 r. pod poz. 2531 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określa załącznik do rozporządzenia.

Określono w nim 46 grup odpadów, wśród których większość objęto limitem w Mg/rok (czyli tonach na rok), których nieprzekroczenie zwalnia z obowiązku ujmowania ich w ewidencji odpadów.

Posiadacz odpadów ma obowiązek prowadzić na bieżąco ewidencję odpadów, czyli ich ilościową i jakościową ewidencję zgodnie z katalogiem odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, które obowiązuje od 6 stycznia 2020 r.

Obydwa rozporządzenia te obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

Więcej na temat BDO w instytucjach kultury przeczytają Państwo w artykule „BDO i ewidencja odpadów w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach”.

Natomiast w Dz.U. z 2 stycznia 2020 r. pod poz. 3 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu z 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości.

Z rozporządzenia wynika, że warunkiem uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne jest:

  • obecność w nich żywych mikroorganizmów lub przekroczenie wartości mikrobiologicznego zanieczyszczenia lub
  • obecność w nich żywych mikroorganizmów lub ich toksyn, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów.

Załącznik do rozporządzenia określa wspomniane wyżej mikroorganizmy, metody stwierdzania w odpadach obecności tych mikroorganizmów lub badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia oraz wartości, których przekroczenie powoduje, że odpady są uznawane za zakaźne, a także sposoby stwierdzania w odpadach obecności mikroorganizmów lub ich toksyn.

A w Dz.U. z 3 stycznia 2020 r. pod poz. 10 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Obydwa rozporządzenia obowiązują od 6 stycznia 2020 r.