W Dz.U. z 20 grudnia 2019 r. pod poz. 2467 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych.

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych prowadzi Minister Cyfryzacji, a jego prowadzenie ma na celu ułatwienie wybranym organom publicznym kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz tych osób.

Rozporządzenie określa:

  • sposób wprowadzania, zapisu, aktualizacji oraz potwierdzania danych kontaktowych osób fizycznych;
  • sposób prowadzenia rejestru danych kontaktowych osób fizycznych;
  • wzór wniosku w postaci papierowej o przekazanie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych, ich aktualizację oraz usunięcie;
  • wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru danych kontaktowych.

Rozporządzenie obowiązuje od 22 grudnia 2019 r.