W Dz.U. z 9 stycznia 2020 r. pod poz. 31 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Rozporządzenie określa:

 • wzór dowodu osobistego;
 • sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 • wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia;
 • szczegółowe wymogi dotyczące formatu oraz rozmiaru załączników dołączanych do wniosku składanego drogą elektroniczną;
 • szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku;
 • sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego;
 • sposób przekazywania spersonalizowanych dokumentów do organów wydających dowód osobisty;
 • sposób i tryb odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę;
 • wzór formularza odbioru dowodu osobistego;
 • wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
 • wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia;
 • wzór formularza zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych;
 • sposób i tryb unieważniania dowodów osobistych;
 • tryb przekazywania przez konsula RP do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia lub przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;
 • zakres danych zawartych w zawiadomieniu o konieczności unieważnienia dowodu osobistego;
 • wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego.

Rozporządzenie obowiązuje od 12 stycznia 2020 r.