W Dz.U. z 21 stycznia 2020 r. pod poz. 97 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 16 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych (dalej: rozporządzenie).

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa imprezy masowej przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo przez bezpośrednie doręczenie do najbliższego komisariatu lub komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji.

Z rozporządzenia wynika, że w imieniu podmiotu zobowiązanego informacje dotyczące imprez masowych przekazuje osoba upoważniona do ich przekazywania. Informacje przekazuje się w formie pisemnej przez bezpośrednie doręczenie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku bezpośredniego doręczenia informacji na komisariacie lub komendzie powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji przekazuje się je w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej dostęp osób nieuprawnionych. Informacje przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym zawierające dane osobowe, przekazuje się w formie zaszyfrowanego pliku danych, w sposób, który gwarantuje bezpieczeństwo, integralność i poufność przesyłanych danych.

Osoba, która przyjmuje informacje w jednostce organizacyjnej Policji, rejestruje to przyjęcie i wystawia potwierdzenie w formie odpowiedniej do sposobu ich otrzymania oraz niezwłocznie przekazuje informacje zgodnie z właściwością. Odbywa się ono na kartach rejestracyjnych, kartach zapytania oraz kartach odpowiedzi.

Podmioty zobowiązane przekazują informacje na czytelnie wypełnionych kartach przez wpisanie jej do karty rejestracyjnej lub karty odpowiedzi drukowanymi literami koloru czarnego w przypadku:
n osobistego doręczenia informacji w formie pisemnej;
n przekazywania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie zawiera też trzynaście załączników określających wzór karty rejestracyjnej o:

 • osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej (załącznik nr 1);
 • osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie popełnione w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej (załącznik nr 2);
 • klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców (załącznik nr 3);
 • zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami masowymi zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach (załącznik nr 4);
 • związkach i klubach sportowych (załącznik nr 5);
 • terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarzu innych masowych imprez sportowych (załącznik nr 6);
 • obiektach, na których terenie są organizowane masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej (załącznik nr 7);
 • przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez (załącznik nr 8);
 • organizatorach masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej (załącznik nr 9);
 • organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej (załącznik nr 10);
 • zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych właściwych do współpracy (załącznik nr 11);

a także zapytania (załącznik nr 12) i odpowiedzi (załącznik nr 13).

Rozporządzenie obowiązuje od 6 lutego 2020 r.