W Dz.U. z 16 stycznia 2020 r. pod poz. 76 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Ustanowiono Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, którym jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Do zadań pełnomocnika należy:

  • monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu popularyzacji i ułatwienia realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;
  • współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych;
  • inicjowanie oraz podejmowanie działań mających na celu popularyzację i promocję podejmowania lokalnych inicjatyw społecznych w administracji publicznej;
  • opiniowanie projektów dokumentów programowych w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych działań organów administracji rządowej w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;
  • prowadzenie dialogu między administracją rządową a partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;
  • podejmowanie i realizacja lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych.

Rozporządzenie obowiązuje od 17 stycznia 2020 r.