W Dz.U. z 14 stycznia 2020 r. pod poz. 54 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2 stycznia 2020 r. w sprawie warunków i trybu prowadzenia, koordynacji i wdrażania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w sieci Internet.

Rozporządzenie określa warunki i tryb:

  • wdrażania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w Internecie, w tym czynności niezbędne do uruchomienia systemu ostrzegania w infrastrukturze podmiotu, o którym mowa w art. 32aa ust. 1 Ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, dalej: ustawa. Z art. 32aa ust. 1 ustawy wynika, że w celu zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania zdarzeń o charakterze terrorystycznym dotyczących istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli, posiadaczy samoistnych i posiadaczy zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej lub danych przetwarzanych w tych systemach oraz zapobiegania i wykrywania przestępstw o charakterze terrorystycznym w tym obszarze oraz ścigania ich sprawców, ABW wdraża w tych podmiotach system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w Internecie, prowadzi go i koordynuje jego funkcjonowanie;
  • prowadzenia, w tym utrzymania, systemu ostrzegania;
  • koordynacji systemu ostrzegania.

W rozporządzeniu określono też wzór porozumienia w sprawie technicznych aspektów uczestnictwa w systemie ostrzegania oraz modelu konfiguracji systemu.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 stycznia 2020 r.