W Dz.U. z 30 stycznia 2020 r. pod poz. 150 opublikowano Ustawę z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Jak wynika z dodanego art. 236a do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej: ustawa o odpadach), do 30 czerwca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej.

Prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. W takim przypadku:

  • kierujący środkiem transportu, którym transportuje odpady lub odpady komunalne, ma obowiązek posiadać w trakcie transportu odpowiednio KPO lub jej kopię albo KPOK lub jej kopię, sporządzoną w formie papierowej;
  • dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do BDO niezwłocznie – wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż do 31 lipca 2020 r.;
  • przekazujący odpady sporządza KPO lub KPOK w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów — przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady.

Do art. 67 ustawy o odpadach ustawa nowelizująca dodała nowe ust. 7-18, w których odniesiono się do awarii po stronie administratora BDO w sposób uniemożliwiający sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej. W takim przypadku dopuszczono wystawianie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO w czasie trwania awarii. Kierowca transportujący odpady powinien posiadać przy sobie wersję papierową KPO lub KPOK. Po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności bazy przedsiębiorcy muszą uzupełnić dokumentację w BDO nie później niż w ciągu 30 dni.

Przesunięto też terminy złożenia sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za 2019 r. składanych w 2020 r. — do 30 czerwca 2020 r.

Ustawa obowiązuje od 31 stycznia 2020 r.