W Dz.U. z 5 lutego 2020 r. pod poz. 179 opublikowano Ustawę z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmieniono treść art. 45cd ust. 1 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego udostępnia podatnikowi zeznania podatkowe PIT, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W nowym brzmieniu przepis ten nie dotyczy podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku.

Analogiczną zasadę wprowadzono także dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Nowe zasady korzystania z usługi tzw. wstępnego PIT mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r.

Ustawa obowiązuje od 15 lutego 2020 r.