W Dz.U. z 16 stycznia 2020 r. pod poz. 77 opublikowano Rozporządzenie MRPiPS oraz MKiDN z 7 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych.

Zmiany wprowadzono w Rozporządzeniu MPiPS oraz MKiDN z 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 353 ze zm.). Rozporządzenie to wykonuje przepisy Ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (dalej: prawo pocztowe). W załączniku nr 2 do rozporządzenia określono wykaz organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w art. 26 ust. 1 prawa pocztowego.

W załączniku nr 2 dodano pkt 9b i 9c, które wskazują dwa podmioty:

  • Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Radius” w Słupsku;
  • Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Morena”.

Natomiast po pkt 16 dodano pkt 16a wskazujący Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze.

Z art. 26 ust. 1 prawa pocztowego wynika zaś, że przesyłka dla ociemniałych nadana przez:

  • osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym sprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych,
  • bibliotekę lub organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizację, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej,
  • osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowana do tej osoby zawierająca wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym

– jest zwolniona od opłaty za usługę pocztową ustalonej w obowiązującym cenniku usług powszechnych dla przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego samego rodzaju, tej samej masy lub innej cechy, od której jest uzależniona wysokość opłaty. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.

Rozporządzenie obowiązuje od 31 stycznia 2020 r.