W Dz.U. z 20 marca 2020 r. pod poz. 491 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej: rozporządzenie). Natomiast w Dz.U. z 24 marca 2020 r. pod poz. 522 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej: nowelizacja).

Z rozporządzeń tych wynika, że w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W tym okresie wstrzymano przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy RP. Zakaz ten nie dotyczy osób przekraczających granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP. Osoby takie mają obowiązki określone w § 2 rozporządzenia, tj. przede wszystkim przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, oraz o numerze telefonu do kontaktu z tą osobą, a także odbyć obowiązkową kwarantannę na zasadach określonych w § 3 rozporządzenia.

Nowelizacja wprowadza zaś § 3a do rozporządzenia, z którego wynika, że w okresie od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. zakazano na obszarze RP przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

 • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozo-staje we wspólnym pożyciu z inną osobą — także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
 • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

 • pieszo — jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie (nie dotyczy to osób najbliższych);
 • środkami publicznego transportu zbiorowego — środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Od 20 marca 2020 r. zakazano wywozu lub zbywania poza terytorium RP respiratorów oraz kardiomonitorów. W tym samy okresie, nie później niż na 36 godziny (do 23 marca były to 24 godziny) przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium RP: gogli ochronnych, kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy na buty (obuwie), rękawiczek lateksowych, rękawiczek nitrylowych, środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń — przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy.

Od 20 marca 2020 r. wprowadzono też czasowe ograniczenie w prowadzeniu działalności przez przedsiębiorców w zakresie określonym w § 6 rozporządzenia (m.in. handlowej, usługowej itd.), a także innych podmiotów, jak m.in. instytucji kultury i innych prowadzących działalność związaną z kulturą.

Rozporządzenie wprowadza przepisy dotyczące:

 • potwierdzania tożsamości świadczeniobiorcy zdrowotnego (§ 8 rozporządzenia);
 • zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (§ 9 rozporządzenia);
 • ograniczenia działalności organów administracji publicznej (§ 10 rozporządzenia).

W okresie od 20 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r. oraz w okresie od 12 kwietnia 2020 r. do odwołania zakazano organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 Ustawy z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach. Zakazu nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu. Przy czym, zgodnie z § 11a rozporządzenia, w okresie od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:

 1. organizowania wspomnianych zgromadzeń;
 2. innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Ograniczenia tego nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Ponadto, od 20 marca 2020 r. nakazano udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu.

Rozporządzenie obowiązuje od 20 marca 2020 r., a zmiany do niego — od 24 marca 2020 r.

Trzeba dodać, że w Dz.U. z 20 marca 2020 r. pod poz. 490 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Na mocy tego rozporządzenia odwołano na obszarze Polski stan zagrożenia epidemicznego. Tym samym utraciło moc Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433 ze zm.). Przy czym, decyzje, polecenia, wytyczne i zalecenia wydane w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie uchylonego rozporządzenia zachowują ważność i mogą być zmieniane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Rozporządzenie to obowiązuje od 20 marca 2020 r.