W Dz.U. z 7 marca 2020 r. pod poz. 374 opublikowano Ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa określa m.in. zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej.

Ustawa obowiązuje od 8 marca 2020 r. Natomiast w Dz.U. z 14 marca 2020 r. pod poz. 433 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie obowiązuje od 13 marca br. Od 20 marca br. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii (Dz.U. z 20 marca 2020 r. poz. 491).

Więcej o przepisach dotyczących koronawirusa w artykułach „Przepisy dotyczące przeciwdziałania koronawirusowi”, „Zmiana stawek odsetek ustawowych w wyniku obniżenia stóp procentowych przez RPP”, „Renegocjacja umów z kontrahentami z powodu stanu epidemii” oraz „Świadczenie pracy i wynagradzanie pracowników w związku z koronawirusem” tego wydania Poradnika Instytucji Kultury.